Người chơi cần vào tiền hợp lý khi chơi khung để đảm bảo có lãi

Người chơi cần vào tiền hợp lý khi chơi khung để đảm bảo có lãi